privacy

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Met ingang van 25 mei 2018 geldt deze verordening in de gehele EU. Ook onze ijsvereniging moet daaraan voldoen. Dat betekent dat onze vereniging aan haar leden duidelijk moet maken welke persoonsgegevens er opgeslagen worden, wat het doel van deze opslag is en wat er met deze gegevens verder nog gedaan wordt.
Het lid zijn van de vereniging betekent dat U daarmee toestemming geeft om uw NAW gegevens op te slaan (NAW = Naam Adres Woonplaats). Deze NAW gegevens worden door de vereniging gebruikt om jaarkaarten te maken (en te bezorgen) en om de contributiebetaling bij te houden. De vereniging voert een zo eenvoudig mogelijke ledenadministratie.

De ijsvereniging slaat in de ledenadministratie het volgende op: naam, adres, postcode, woonplaats. De opgeslagen NAW gegevens worden gebruikt om, indien nodig, contact met de leden te kunnen opnemen. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op een pc die voldoet aan de normale veiligheidseisen zodat de gegevens niet kunnen uitlekken.

Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan derden. Het opslaan van NAW gegevens is verplicht voor leden van onze vereniging.

U kunt ten allen tijde vragen om inzage in de van u opgeslagen gegevens en u kunt die laten wijzigen. Het verwijderen van de NAW gegevens kan alleen als het lidmaatschap schriftelijk wordt opgezegd en daarbij het verzoek wordt gedaan om de gegevens definitief te verwijderen. NAW gegevens worden door de vereniging bewaard ook als het lidmaatschap is beeindigd. Oud-leden kunnen dan nog door de vereniging benaderd worden. U kunt bij het beeindigen van het lidmaatschap (schriftelijk voor 1 december van het lopende jaar) verzoeken om uw NAW gegevens definitief te verwijderen.

Verzoeken tot inzage, wijziging of verwijdering (= einde lidmaatschap) kunt U schriftelijk of via e-mail indienen bij de secretaris. Zie daarvoor onze contact pagi